Lietuvos operacinės slaugytojų draugija 

"Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis." – J. V Gėtė


Apie mus

LOSD yra savanoriška, savarankiška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos operacinės slaugytojus. teisinė forma - asociacija.

Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais bei draugijos įstatais.

draugija - ne pelno siekiantis juridinis asmuo.

Draugijos valdyba

Lina Marcinkevičienė (pirmininkė)

Natalja Surgunt (vicepirmininkė)

Jolanta Makauskienė (iždininkė)

Agnė Palilionytė (iki 2020-06-20)

Viktorija BorodkoMūsų  tikslas


vienyti Draugijos narius, atstovauti ir ginti jų profesinius interesus, spręsti operacinės slaugos mokslo, mokymo ir praktikos problemas Lietuvoje ir integruotis į tarptautinę profesinę veiklą.


Draugijos uždaviniai 

- dalyvauti operacinės slaugytojų profesiniame rengime, organizuoti ir metodiškai vykdyti operacinės slaugytojų kvalifikacijos kėlimo programą;

- aktyviai dalyvauti rengiant ir tvirtinant teisinius dokumentus, reglamentuojančius slaugos sistemos funkcionavimą, įvairių specialybių slaugytojų darbo organizavimą, jų profesinį rengimą ir tobulinimą;

- organizuoti mokslines praktines konferencijas, suvažiavimus, seminarus, pasitarimus. paremti ir finansuoti mokslines praktines komandiruotes;

- skatinti ir paremti pedagoginės ir metodinės literatūros publikavimą;

- skatinti ir paremti slaugos mokslo tyrimus, skelbti slaugytojų mokslo darbus ir pasiekimus konferencijose, suvažiavimuose, mokslinėje spaudoje;

- bendradarbiauti su giminingomis šalies ir užsienio draugijomis bei asociacijomis siekiant pasikeisti patirtimi, kuri reikalinga slaugytojų rengimui ir jų darbo organizavimui;

- reikšti ir ginti draugijos narių interesus;

- kelti ir ugdyti bendrą profesijos dvasią;

- organizuoti draugijos narių poilsį ir laisvalaikį.